Hiệu chuẩn máy đo tuổi vàng quang phổ, hiệu chuẩn máy đo quang phổ

Liên hệ

Hiệu chuẩn máy đo tuổi vàng quang phổ, hiệu chuẩn máy đo quang phổ

Hiệu chuẩn máy đo tuổi vàng theo thông tư số: 22/2013/TT-BKHCN Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường.

Phạm vi đo: Au: (33,30 ÷ 99,99) %
Độ không đảm bảo: (0,01 ÷ 0.08) % Au
Liên kết chuẩn: Viện Đo lường Việt Nam